2nr 1.0.42 icon
QR Code

2nr 1.0.42 APK

5/5
  • Author

  • Latest Version:

    1.0.42

  • Publish Date:

    Dec 28 2022

2nr

Czy wiesz, że możesz mieć więcej niż jeden numer telefonu na swoim smartfonie? Za pomocą aplikacji możesz mieć nawet 3 dodatkowe numery na jednej karcie SIM, niezależnie od swojego operatora.
Aby mieć więcej numerów komórkowych nie potrzebujesz już kolejnego telefonu ani smartfona z opcją Dual SIM.
Drugi numer na karcie SIM otrzymasz od ręki, bez zbędnych formalności i bez abonamentu. Od razu będziesz mógł cieszyć się funkcjonalnościami jakie znasz z telefonu, ale w darmowej aplikacji mobilnej. ?
2 numer to w pełni darmowa aplikacja do rozmów, która daje możliwość natychmiastowego korzystania nie tylko z jednego, ale z 3 dodatkowych numerów na Twoim telefonie. Ciesz się dodatkowymi numerami bez zbędnych kosztów, umów i zobowiązań - bez względu na operatora, który świadczy Ci podstawowe usługi telekomunikacyjne.
Chcesz zachować anonimowość w Internecie, a musisz podać numer telefonu? Chcesz wystawić w ogłoszeniu lub na banerze ofertę sprzedaży: mieszkania, samochodu lub roweru? Miej specjalny numer do ogłoszeń dostępny w aplikacji na komórkę.
Zachowaj swój prywatny numer dla siebie i bliskich - skorzystaj z aplikacji 2nr i zyskaj dodatkowy numer kontaktowy! ????
2nr to:
✺ Darmowy nowy numer bez umowy, rejestracji i bez karty SIM
✺ Tymczasowe numery, które możesz używać wystawiając przedmioty na aukcję
✺ Inny numer, kiedy szukasz pracy
✺ Dodatkowy numer służbowy lub do wynajmu mieszkania
✺ Darmowy numer komórkowy aby nie płacić za roaming
✺ Anonimowy numer do wykorzystania przy restarcie haseł i aktywacji usług
✺ Specjalny numer, którego używasz tylko wtedy kiedy potrzebujesz
✺ Usługa w 100% darmowa, wystarczy, że masz połączenie z Internetem. Traktuj aplikację jak darmowy telefon komórkowy?
Co zyskujesz?
✓ Zachowujesz pełną anonimowość
✓ Bezpieczeństwo - Twój prywatny numer nie trafi w niepowołane ręce
✓ Wygodnie korzystasz z numerów tymczasowych i kasujesz je gdy nie są Ci już potrzebne
✓ Aplikację, która obsługuje także SMS i MMS
✓ Dedykowaną pocztę głosową i notyfikacje - dzwoniący może nagrać wiadomość na poczcie głosowej, a aplikacja powiadomi cię o nieodebranym połączeniu i otrzymanej wiadomości.
✓ Pełną historię połączeń, sms/mms - możesz je zachować albo skasować, wybór należy do Ciebie!
✓ Darmowe zaproszenia do kontaktu wysyłane jako SMS
✓ Możliwość przesłania nieodebranego połączenia aby przypomnieć się osobie, która miała się z Tobą skontaktować
✓ Własną konfigurację zarezerwowanych numerów (nazwa, kolor, dostępność w wybranych dniach i godzinach) ?
Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową https://2nr.pl/ Może znajdziesz swój własny pomysł na wykorzystanie aplikacji zapewniającej co najmniej dwa numery na karcie SIM?
Pobierz teraz aplikację, chroń swoją prywatność i wykorzystaj alternatywny, darmowy sposób komunikacji! Did you know that you can have more than one phone number on your smartphone? Using the application, you can have up to 3 additional numbers on one SIM card, regardless of their operator.
To have more mobile phone numbers do not need another phone or smartphone with dual SIM option.
The second number on the SIM card you get from hand, no paperwork and no subscription. Immediately you will be able to enjoy the functionality of your phone what you know, but in the free mobile application. ?
Number 2 is a completely free application to talk to, which gives the ability to immediately use not only one, but with 3 additional numbers on your phone. Enjoy additional numbers without unnecessary costs, contracts and commitments - regardless of the operator who provides you the basic telecommunications services.
Do you want to remain anonymous on the Internet, you need to provide a phone number? Do you want to put in the advertisement or banner on offer: an apartment, car or bike? Have a special number to the ads available in the mobile app.
Keep your private number for yourself and loved ones - use applications 2NR and gain additional contact number! ????
2NR are:
✺ free number without a new contract, registration and without SIM card
✺ Provisional numbers that you can use exposing items for auction
Other ✺ number when looking for a job
✺ additional service number or apartment for rent
✺ free phone number to avoid paying roaming
✺ anonymous number to use when you reboot your passwords and service activation
✺ special number that you use only when you need
✺ service 100% free, all you need is an Internet connection. Treat the application as a free phone komórkowy?
What do you gain?
✓ You retain full anonymity
✓ Security - your private number does not hit the wrong hands
✓ Convenient use of the numbers of temporary and you delete them when you no longer need
✓ application that also supports SMS and MMS
✓ The dedicated voice mail and notifications - the caller can leave a message on voice mail, and the application will notify you of missed calls and received messages.
✓ The complete call history, sms / mms - you can either keep or delete the choice is yours!
✓ Free contact invitation sent as SMS
✓ The possibility to send a missed call to remind the person who was supposed to contact you
✓ own configuration reserved numbers (name, color availability at selected dates and hours) ?
Do you want to learn more? Visit our website https://2nr.pl/ Maybe you can find your own idea to use application that provides at least two numbers on the SIM card?
Download the app now, protect your privacy and use alternative, free way to communicate!
2nr APK Version History
2nr 1.0.42 for Android 5.0 or higher APK Download

Version : 1.0.42 for Android 5.0 or higher

Update on : 2021-12-14

Download APK (12.57 MB)

2nr 1.0.37 for Android 5.0 or higher APK Download

Version : 1.0.37 for Android 5.0 or higher

Update on : 2020-11-09

Download APK (17.69 MB)

2nr 1.0.36.x64 for Android 5.0 or higher APK Download

Version : 1.0.36.x64 for Android 5.0 or higher

Update on : 2020-10-29

Download APK (8.92 MB)

2nr 1.0.35.x64 for Android 5.0 or higher APK Download

Version : 1.0.35.x64 for Android 5.0 or higher

Update on : 2020-01-31

Download APK (8.34 MB)